ว่าง

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย งานวิจัยและพัฒนางานแนะแนวการศึกษา 
e mail:54321@esdc.go.th 
โทรสัพท์ 000000000

 Comments