ดร.ยรรยง ผิวอ่อน

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน
พัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้ รวบรวมข้อมูลแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย งานวิจัยและพัฒนางานแนะแนวการศึกษา 
e mail:yanyong@esdc.go.th 
โทรสัพท์ 0884737181

 Comments