นายสุที ชิงชนะ

 
 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงาน พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการงานอาชีพการพัฒนาครูสู่อาเชี่ยนศึกษา ปฏิบัติหน้าที่ศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ นโยบายเด็กพิการเรียนรวม BBL เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ
e mail: sutee@esdc.go.th  
โทรสัพท์ 0833804634


Comments