ดร.วัชรินทร์ นุตโร

 


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ 

หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
งานนโยบายเด็กพิการเรียนรวม BBL เด็กด้อยโอกาส เด็กพิเศษ
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
งาน ETV และ ICT และงานของ สสวท.
โครงการประเมินผลนักเรียนระดับชาติ PISA
e mail: watcharin@esdc.go.th
โทรสัพท์ 0940598772

Comments