นางปทุมมาศ ขาวมะเริง

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

กลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาสื่อนวัตกรรมและแทคโนโลยีทางการศึกษา
งานพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สาระภาษาไทย

งานพัฒนาครูโครงการ DLIT,ETV และงานสนับสนุนการจัดการศึกษา สสวท.
e mail:maskoe@esdc.go.th
โทรสัพท์ 0911358189

Comments