นายสุนัย สุวงค์

 


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงาน พัฒนาหลักสูตรขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้
งานพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
การพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการ STEM ศึกษา
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
e mail:
sunay@esdc.go.th 
โทรสัพท์ 
0621471695


Comments