ดร.สุภพ ไชยทอง

 

ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงาน วัดและประเมินผลทางการศึกษา 
งานขยายโอกาสทางการศึกษา โครงการทดสอบทางการศึกษา(O-NET) 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สุขศึกษาพลศึกษา 
อำเภอ  รัตนบุรี
e mail: supop@esdc.go.th
โทรสัพท์ 0895812687
  ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศก์ติดตามและประเมินผลการจัดก่ารศึกษา คนที่ 2

Comments