นายณภัทร เบ้านาค

 


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการงานอาชีพ
การจัดการศึกษาทางไกล DLTV
งานห้องสมุดมีชีวิต 
e mail: 
napatbounak@esdc.go.th
โทรสัพท์  0885830304

Comments