นางอมรรัตน์ ศรีวิเศษ

 

วิทยฐานะ
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มงาน นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
งาน โรงเรียนสุจริตโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
สาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์
e mailamorn@esdc.go.th 
โทรสัพท์  0885825492

Comments