นางวาสนา พัฒนิบูลย์

 

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงาน นิเทศติดตามและประเมินผลระบบบริหารจัดการศึกษา
การศึกษาปฐมวัย,กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ สาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา
email: patniboon@esdc.go.th  
โทรศัพท์  0854516799 
อำเภอที่รับผิดชอบ อำเภอท่าตูม

Comments