นายกุญช์พิสิฎฐ์ คงนุรัตน์

 


ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ 

กลุ่มงาน วัดและประเมินผลการจัดการศึกษา 
งานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ สาระวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
งานจัดการเรียนรู้ STEM ศึกษา 
งานโครงการประเมินนักเรียนระดับชาติ PISA
e mail: kunpisit@esdc.go.th 
โทรสัพท์  0831219523

Comments