ย้อนภาพอดีตกิจกรรมการประชุมเตรียมการเปิดภาคเรียน ที่ 2/2559
 

 แนะนำศึกษานิเทศก์ใหม่
 

นิเทศภาคเรียนที่ 2/2559

 

วันที่ 3  พฤศจิกายน  2559
ณ ห้องประชุมศูนย์บริการท่าตูม-ชุมพลบุรี 
 นางสาวนริศรา  เลิศล้ำ
เอกปฐมวัยศึกษา
งานวัดผลประเมินผลการจัดการศึกษา

srn2@esdc.go.thวิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube

วิดีโอ YouTube